Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1.Zakład leczniczy realizuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:

1) podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej),
2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

2. Świadczenia zdrowotne, udzielane przez Zakład leczniczy, wskazano w rozdziale 7. Regulaminu.
3. Świadczenia zdrowotne są realizowane:

1) na podstawie zawartych umów,
2) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
3) przez personel medyczny, posiadający odpowiednie i potwierdzone kwalifikacje do wykonywania świadczeń, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
4) w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne (za wyjątkiem świadczeń realizowanych w miejscu pobytu pacjenta lub realizowanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

 

Cennik świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych